I. Szolgáltató

Az estrea.hu webáruházat az ESTREA Termelő és Forgalmazó Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).

  • Cégnév: ESTREA Termelő és Forgalmazó Kft.
  • Rövidített cégnév: ESTREA Kft.
  • Székhely: 1106,Budapest Fehér út 10.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-466990
  • Adószám: 12122592-2-42
  • Bankszámlaszám: 10103056-50246700-01004009
  • Bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
  • A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: folyamatban

Elérhetőségek:

  • Telefon: +36 20 777 7159
  • E-mail: estrea@estrea.hu

II. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása az estrea.hu internetes oldalakon kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül az estrea.hu webcímen. Levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére rendelés leadása után 48 órán belül. Amennyiben a Szolgáltató ezt nem teszi meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötelezettség alól.

A szerződés tárgya az estrea.hu, ESTREA Kft. internetes áruházában található valamennyi termék. A termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

Szerződéskötés

A megrendelés véglegesítésével (ráutaló magatartás) Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Vásárló lehet:

a) cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;

b) 14. életévét betöltött kiskorú, aki a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;

c) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem iktatott. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza. A törvény teljes szöveg megtekinthető: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről.

– A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

(1) 4. § A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

– Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható.

– A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén kell visszaküldenie az ESTREA Kft. címére (1214, Budapest Orion utca 14.) vagy személyesen visszahoznia az ESTREA Kft. irodájába (1214, Budapest Orion utca 14.) és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

-A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt.)

– A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.

– Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

– Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is.

– Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

– Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló a vásárlás értékének megfelelően választhat másik terméket vagy elállhat a vásárlástól.

Az estrea.hu és az estreapro.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

III. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A Felhasználó feliratkozhat az estrea.hu hírlevelére. A feliratkozással a Felhasználó elfogadja a estrea.hu adatkezelési szabályzatát.

A felhasználó a hírlevélre való feliratkozás önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, az estrea@estrea.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36-20-777-7159-es telefonszámon.

Jelen felhasználási feltételek  2004. május hó 20-án lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.